Skip to main content

FT Forum Türk

Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı'na hoş geldiniz!

Merhaba, Ziyaretçi! Sizi aramızda görmek güzel ama sitemizden daha iyi yararlanabilmeniz için giriş yapmalı ya da kayıt olmalısınız. İlgi ve alakanızdan dolayı Forum Türk - Türkiye'nin Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı yönetimi olarak teşekkür eder, iyi forumlar dileriz.

Giriş ya da Kayıt

(Sadece kayıtsız kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.)

İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 2

Konu

#1
İktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari 2
1-) Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişken değildir?
A) Transfer harcamaları
B) Yatırım
C) Kamu harcamaları
D) Yeraltı kaynakları
E) Üretim

2-) Yandaki C tüketim fonksiyonunun cebirsel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) C = 50 + 0.70 Yd
B) C = 50 + 1.4 Yd
C) C = 200 + 0.70 Yd
D) C = 50 - 0.70 Yd
E) C = 0.70 + 30 Yd

3-) Geçmişte derlenmiş veriler arasında kurallar bulmaya ve buradan bir yorum yapılmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstatistiksel yöntem
B) Mantıksal akıl yürütme
C) Matematiksel yöntem
D) Geometriksel yöntem
E) Sosyoloji


4-) Aşağıdakilerden hangisi fayda fonksiyonunun özellikleri arasında sayılamaz?
A) Fayda fonksiyonu malların tüketilen miktarlarının artan bir fonksiyonudur.
B) Diğer malların tüketim miktarları sabitken, bir malın tüketim miktarı arttırılır ise toplam fayda azalarak artar.
C) Bireyler arası fayda karşılaştırması iki bireyin aynı fayda düzleminde bulunduğu durumlarda yapılabilir.
D) Fayda fonksiyonu sürekli ve iki kez türevi alınabilir bir fonksiyondur.
E) Azalan majinal fayda özelliği vardır.

5-) Farksızlık eğrisi üzerinde bir nokta dolayında tüketicinin bir malı diğerine tercih ettiği değişim oranına ne ad verilir?
A) Marjinal teknik ikame oranı
B) Marjinal ikame oranı
C) Marjinal dönüşüm oranı
D) Marjinal bağımlılık oranı
E) Marjinal tüketim oranı

6-) Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tüketicinin denge noktası A’dan B’ye hareket etmiştir. Bu değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketicinin zevk ve tercihleri değişmiştir.
B) Y malının fiyatı sabitken, X malının fiyatı düşmüştür.
C) X malının fiyatı sabitken, Y malının fiyatı düşmüştür.
D) Tüketicinin geliri artmıştır.
E) Tüketicinin fayda fonksiyonu değişmiştir.

7-) Tüketici dengesinde tüketicinin gelirinin değişmesi durumunda ortaya çıkan denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Gelir tüketim eğrisi
B) Fiyat tüketim eğrisi
C) Engel eğrisi
D) Bireysel talep eğrisi
E) Bütçe doğrusu

8-) Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep fonksiyonunda yer alan bağımsız değişkenlerden biri değildir?
A) Tüketicinin geliri
B) Malın fiyatı
C) Tüketicinin zevk ve tercihleri
D) Talep edilen mal miktarı
E) Diğer malların fiyatı

9-) Belli bir mevsimde domatesin kilosu 600 bin TL’den 400 bin TL’ye düştüğünde günlük satış 30 ton’dan 50 ton’a yükselmiştir. Domatesin bu mevsim için talebinin fiyat esnekliği kaçtır?
A) 0.75
B) 1
C) 2
D) 5
E) 7


10-) Şekilde hangi bölge için gelir esnekliği sıfır ile bir arasındadır?
A) I
B) II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

11-) Değişken girdi miktarı 5 birimden 8 birime çıkarıldığında, üretim 150 birimden 300 birime çıkmıştır. Marjinal fiziki ürün kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 50

12-) Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eş ürün eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inen eğrilerdir.
B) Eş ürün eğrileri orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterir.
C) Eş ürün eğrileri birbirini kesmezler.
D) Eş ürün eğrileri orijine dış bükeydirler.
E) Eş ürün eğrileri negatif eğimlidirler.


13-) Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerdeki değişimin sonucu olarak üretici dengesindeki değişimi gösterir?
A)

B)

C)

D)

E)


14-) Üretimde girdiler iki kat arttırıldığında üretim iki kattan daha az artıyorsa ölçeğe göre nasıl bir getiri söz konusudur?
A) Ölçeğe göre artan getiri
B) Ölçeğe göre azalan getiri
C) Ölçeğe göre sabit getiri
D) Ölçeğe göre değişmeyen getiri
E) Ölçeğe göre statik getiri


15-) Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetler arasında yer almaz?
A) Bina vergisi
B) İdari personelin maaşı
C) Amortismanlar
D) İşçi ücretleri
E) Kira


16-) Yukarıdaki şekle göre firma hangi noktada tam kapasite üretim hacmine ulaşmıştır?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E


17-) Ekonomide negatif dışsal ekonomiler söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayar
B) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yukarı kayar
C) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi değişmez
D) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi değişmez
E) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayar


18-) Tam rekabet piyasasında, belirli bir mal veya hizmeti üreten çok sayıda kuruluş olsa da her birimin arasında ne objektif olarak ne de subjektif olarak bir fark bulunmaması bu piyasanın hangi özelliğidir?
A) Atomize olma özelliği
B) Homojenlik özelliği
C) Mobilite özelliği
D) Şeffaflık özelliği
E) Alıcı satıcıların çok olması özelliği

19-) Aşağıdaki durumların hangisinde bir firmanın kârı pozitif olur?
(TR:Toplam Gelir
TC:Toplam Maliyet
AR:Ortalama Gelir
AC:Ortalama Maliyet)
A) TR = TC
B) AC > AR
C) AC = AR
D) TR > TC
E) TR < TC

20-) Yukarıdaki şekle göre firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A noktasının üzerinde kalan MC eğrisi
B) B noktasının üzerinde kalan MC eğrisi
C) B noktasının üzerinde kalan AVC eğrisi
D) C noktasının üzerinde kalan ATC eğrisi
E) E noktasının üzerinde kalan AVC eğrisi


21-) Denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan söz konusu malı satın almaya razı olan alıcıların bu malı denge fiyatından alabilmeleri durumunda elde edilen kazanca ne ad verilir?
A) Üretici rantı
B) Üretici artığı
C) Tüketici rantı
D) Tüketici faydası
E) Tüketici tercihi


22-) Monopolcü firmanın marjinal gelir ve ortalama gelir eğrilerinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelirin fiyata bağlı olması
B) Fiyatın veri olması
C) Daha çok kâr elde etmek için satış miktarının azaltılması
D) Piyasada birden fazla alıcı ve satıcı olması
E) Satış miktarının arttırılması için fiyatın düşürülmesi zorunluluğu


23-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü piyasada fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
A) Piyasalar arasında geçişin mümkün olmaması
B) Fiyat farklılaştırması için monopolcünün katlanması gereken masrafın önemsiz olması
C) Her iki alt piyasada da talebin fiyat esnekliğinin aynı olması
D) Piyasanın farklı fiyat esnekliğine sahip iki alt piyasaya ayrılmış olması
E) Piyasalar arasında kesin bir ayrımın olması


24-) İki yanlı tekel piyasasında alıcının ödeyebileceği en yüksek fiyat ile satıcının kabul edebileceği en düşük fiyat arasında kalan bölüme ne ad verilir?
A) Tarafsız bölge
B) Anlaşma bölgesi
C) Takas bölgesi
D) Homojen bölge
E) Heterojen bölge

25-) Bir firmanın, iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yanlı tekel
B) Doğal monopol
C) Monopolcü rekabet
D) Oligopol
E) Tam rekabet


26-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran bir özelliktir?
A) Piyasaya serbest giriş
B) Çok sayıda alıcı
C) Çok sayıda satıcı
D) Piyasadan serbest çıkış
E) Satılan malların homojen olmaması


27-) Fiyat ve üretimde rekabetin olduğunu, firmanın üretim kapasitesinin belirli ve sınırlı olduğunu ve her firmanın tek başına tüm talebi karşılayamayacağını kabul eden düopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cournot Modeli
B) Sweezy Modeli
C) Chamberlian Modeli
D) Edgeworth Modeli
E) Hicks Modeli


28-) Her bir firmanın fiyat düşüşlerinde rakiplerini takip edeceğini, yükselişlerinde takip etmeyeceğini öne süren oligopolist model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cournot Modeli
B) Dirsekli Talep Modeli
C) Hicks Modeli
D) Chamberlian Modeli
E) Edgeworth Modeli


29-) Aşağıdakilerden hangisi kartellerin amaçlarına ulaşmak için uyguladığı politikalardan biri değildir?
A) Fiyat savaşını yasaklamak
B) Ticaret savaşını yasaklamak
C) Rekabete engeller getirmek
D) Pazar kotaları belirlemek
E) Rekabete olanak tanımak

30-) Marjinal ürün hasılatı girdinin marjinal külfetinden büyükse aşağıdakilerden hangisinin devamlılığı sağlanır?
A) Üretimin azaltılması
B) Toplam kârın arttırılması
C) Toplam maliyetin arttırılması
D) Toplam gelirin azaltılması
E) Marjinal kârın arttırılması


31-) Aşağıdakilerden hangisi girdi piyasasının tek alıcısıdır?
A) Monopol
B) Oligopson
C) Oligopol
D) Düopson
E) Monopson

32-) Monopsoncu firmanın girdi talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?(MRP:Marjinal Ürün Hasılatı,MEI:Girdinin Marjinal Külfeti)
A) MRP > MEI ise firma girdi alımını arttıracaktır.
B) MRP < MEI ise firma girdi alımını azaltacaktır.
C) MRP = MEI ise firma girdi kullanımında dengeye gelecektir.
D) MRP < MEI ise firma girdi alımını durduracaktır.
E) MRP = MEI ise firma kârını maksimum kılacaktır.

33-) “Bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değiştirilmeksizin bir bireyin refahı arttırılabiliyorsa, toplumun refahı artar” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Pareto değer yargısı
B) Cournot değer yargısı
C) Refah maksimizasyonu
D) Toplumsal refah
E) Sosyal fayda

34-) Yukarıdaki grafiğe göre etkin üretimin sağlanamadığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) X1Y3
B) X2Y2
C) X2Y1
D) X3Y1
E) X2Y3
Alıntı

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Bizimle temasa geçin!

Unutmayın; sizin için buradayız! Yaşadığınız soru ve sorunlar, reklam ve sponsorluk, vb. tüm işlemler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Task

Tema Ayarları